Warunki korzystania

1. Zakres obowiązywania i przedmiot Umowy
(1) Ferienhausmiete.de to dostępny pod adresem internetowym www.ferienhausmiete.de portal pośrednictwa turystycznego (zwany dalej Platformą) firmy resido GmbH, Wichertstraße 14a, 10439 Berlin (zwanej dalej Właścicielem strony). Platforma służy pośrednictwu przy wynajmie domów wczasowych i mieszkań wakacyjnych. Niniejsze warunki korzystania dotyczą korzystania z Platformy jako „Urlopowicz” lub jako „Wynajmujący” (wspólnie zwani dalej „Stronami umowy”).
(2) Korzystanie z niniejszej Platformy odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszych warunków korzystania, o ile między Właścicielem strony a Stroną umowy w pojedynczych przypadkach nie dokonano wyraźnie i w formie pisemnej innego ustalenia. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki Strony umowy nie stanowią części Umowy, chyba że Strony ustaliły tak wyraźnie w formie pisemnej.
(3) Przedmiotem niniejszych warunków korzystania jest korzystanie z Platformy jako Urlopowicz lub Wynajmujący. Właściciel strony występuje tutaj jako zwykły administrator Platformy, który umożliwia Wynajmującemu zamieszczanie swoich ofert a Urlopowiczom przeglądanie tych ofert i ewentualne nawiązanie kontaktu z Wynajmującym. Właściciel strony udostępnia tutaj różne funkcjonalności. Nie jest on organizatorem podróży ani Stroną umowy najmu domów wczasowych lub mieszkań wakacyjnych.
(4) Aktualnie obowiązujące warunki korzystania dostępne są na stronie internetowej Platformy pod adresem https://www.domy-letniskowe.com/pdfs/documents/agb?lang=4 i można je w każdej chwili wydrukować.
(5) Przedmiotu Umowy niniejszych warunków korzystania nie stanowi najem lub wynajem domów wczasowych lub mieszkań wakacyjnych.
2. Zawarcie Umowy i rejestracja
(1) Prezentacja funkcjonalności Platformy w Internecie lub w innych mediach przez Właściciela strony nie stanowi jego wiążącej oferty. Stwarza to jedynie Stronie umowy możliwość złożenia wiążącej oferty w celu zawarcia Umowy odnośnie do korzystania z Platformy. Właściciel strony nie jest zobowiązany do przyjęcia takiej oferty.
(2) Aby móc korzystać z Platformy jako Wynajmujący konieczna jest wcześniejsza rejestracja internetowa na Platformie. Umowa o korzystaniu z Platformy jako Wynajmujący zostaje sfinalizowana poprzez zakończenie procesu rejestracji oraz aktywowanie konta użytkownika przez Właściciela strony. Aktywacja wymaga zamieszczenia na Platformie swojej pierwszej oferty (zwanej dalej Ogłoszeniem).
(3) Wysłanie zapytania w sprawie rejestracji i ogłoszenia stanowi tutaj wiążącą prawnie ofertę w celu zawarcia Umowy o korzystaniu z Platformy jako Wynajmujący z Właścicielem strony. Po nadejściu zapytania o rejestrację automatycznie zostaje wysłane drogą elektroniczną potwierdzenie. Nie oznacza ono jednak przyjęcia oferty przez Właściciela strony. Następuje ono dopiero po aktywacji przez Właściciela strony konta użytkownika dla Wynajmującego. W tym celu Wynajmujący otrzyma drogą elektroniczną odpowiednią wiadomość.
(4) Urlopowicze mogą bezpłatnie rejestrować się drogą internetową, aby zlecić Właścicielowi strony utworzenie dla nich konta użytkownika umożliwiającego m.in. zarządzanie obiektami, odnośnie do których wysyłane były zapytania. W tym przypadku Umowa o korzystaniu z Platformy jako zarejestrowany Urlopowicz zostaje sfinalizowana poprzez zakończenie procesu rejestracji. Wysłanie zapytania o rejestrację stanowi tutaj wiążącą prawnie ofertę w celu zawarcia z Właścicielem strony Umowy o korzystaniu z Platformy jako zarejestrowany użytkownik. Przyjęcie następuje poprzez aktywację konta użytkownika.
(5) Wraz z zawarciem Umowy Właściciel strony jako administrator Platformy umożliwia korzystanie z niej w ramach oferowanych funkcjonalności jako Urlopowicz lub Wynajmujący. Nie powoduje to powstania dla Właściciela strony dalszych zobowiązań wykraczających poza korzystanie z Platformy. Przede wszystkim Właściciel strony nie wynajmuje ani nie bierze w wynajem żadnych obiektów.
(6) Strona Umowy nie może kilkakrotnie rejestrować się w celu założenia konta użytkownika. Dopuszczalna jest rejestracja jako Wynajmujący i Urlopowicz.
(7) Obowiązkowe jest przekazanie kontaktowych danych osobowych Najemcy w celu nawiązania kontaktu z Wynajmującym oraz dla procesu rezerwacji. Po wysłaniu zapytania o rezerwację następuje bezpłatna rezerwacja Najemcy na stronie Ferienhausmiete.de. Najemca wyraża zgodę na automatyczne założenie dla niego bezpłatnego konta użytkownika. Takie konto ułatwia Najemcy zarządzanie jego zapytaniami.
3. Korzystanie z Platformy jako Wynajmujący
(1) Wraz z zawarciem Umowy Wynajmujący może korzystać z Platformy w ramach oferowanych funkcjonalności. Zalicza się tu przede wszystkim zarządzanie własnym kontem użytkownika oraz zamieszczanie ogłoszeń. Dostęp do własnego konta użytkownika zapewnia login.
(2) W ramach zarządzania własnym kontem użytkownika Wynajmujący może zamieszczać i edytować dla siebie informacje, a także zarządzać ogłoszeniami.
(3) W ramach zamieszczania ogłoszeń Wynajmujący może, stosownie do oferowanych funkcjonalności, zamieszczać w Internecie za pośrednictwem Platformy własne treści.
(4) Wynajmujący uznaje fakt, że Umowy o korzystaniu z oferowanych obiektów wakacyjnych zawsze zostają sfinalizowane bezpośrednio z Urlopowiczem.
(5) Wynajmujący wykorzysta dane kontaktowe zapytującego Urlopowicza wyłącznie w związku z ofertą obiektu wakacyjnego, którego dotyczyło zapytanie, chyba że Urlopowicz wyraził zgodę na ich dalsze wykorzystywanie.
4. Korzystanie z Platformy jako Urlopowicz
(1) Urlopowicz może za pośrednictwem Platformy nawiązać kontakt z Wynajmującymi i wysyłać zapytania o rezerwację odnośnie do ich ofert.
(2) Właściciel strony postara się o możliwie jak najbardziej wierne przedstawienie zamieszczonych przez Wynajmującego ofert, w szczególności przekazywanych w formie pliku lub wydruku zdjęć w ofertach. Urlopowicz powinien jednak mieć świadomość tego, skanowanie niezdygitalizowanych zdjęć oraz indywidualne ustawienia monitora mogą powodować różnice w stosunku do zdjęcia oryginalnego.
5. Ochrona danych
(1) Korzystanie z Platformy wiąże się z koniecznością gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych osobowych przez Właściciela strony. Będzie on starannie się z nimi obchodzić oraz przetwarzać je i korzystać z nich wyłącznie w ramach ewentualnie wymaganej zgody Strony umowy na przetwarzanie danych osobowych. Wykraczające poza to przetwarzanie danych osobowych oraz korzystanie z nich przez Właściciela strony dopuszczalne jest jedynie wówczas, gdy przewiduje to ustawa.
(2) O rodzaju i zakresie wykorzystywania danych osobowych przez Właściciela strony klient zostanie dokładniej poinformowany w polityce prywatności, którą, w aktualnie obowiązującej wersji, można znaleźć na stronie internetowej https://www.domy-letniskowe.com/datenschutz.php.
6. Komunikacja
(1) Właściciel strony udostępnia formularz zapytania, który Urlopowicz i Wynajmujący mogą wykorzystać do nawiązania kontaktu. Właściciel strony przekaże wynajmującemu nocleg wszystkie skierowane do niego poprzez ten formularz zapytania. Właściciel strony postara się o to, by system był bezpieczny. Urlopowicz ma jednak świadomość tego, że stan techniki nie wyklucza wykorzystania tego systemu przez osoby trzecie mogące przechwycić i przeczytać nieprzeznaczone dla nich wiadomości.
(2) Na podstawie zapytania Właściciel strony za pośrednictwem własnego systemu poczty umożliwia dalszą bezpośrednią komunikację między Wynajmującym a Urlopowiczem. Umożliwia to częściowo anonimowane zapytania o rezerwację, podczas których wyodrębniany jest adres e-mail.
(3) Pracownicy Właściciela strony mogą mieć ewentualnie wgląd do tej komunikacji, jednak wyłącznie, o ile jest to konieczne, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Stronom umowy oraz zapewnienia prawidłowej usługi pośrednictwa. Ma to miejsce np. wtedy, gdy Strony umowy należy chronić przed czynami karalnymi dokonywanymi poprzez phishing lub wysyłanie fałszywych wiadomości e-mail. Ze względów bezpieczeństwa adresy e-mail w komunikacji za pośrednictwem Platformy zastępowane są przez [Mail_removed]. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w polityce prywatności.
(4) System komunikacji Właściciela strony może być wykorzystywany wyłącznie do poważnych zapytań o rezerwację.
7. Ocenianie
(1) Właściciel strony ma prawo do zamieszczania na Platformie głosów klientów oraz komentarzy Urlopowiczów odnośnie do poszczególnych Wynajmujących. Nie istnieje roszczenie o zamieszczanie.
(2) Wynajmujący mają prawo komentować dotyczące ich oceny lub zamieszczać sprostowania.
(3) Urlopowicze mogą dokonywać ocen jedynie wtedy, gdy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Przy każdej ocenie należy podać ważny adres e-mail oceniającego Urlopowicza, który zostanie zweryfikowany. W razie potrzeby oceniający powinien udowodnić swój pobyt w ocenianym noclegu.
(4) Każdy oferowany na Platformie obiekt wakacyjny można ocenić niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła rezerwacja. Oceny może dokonać każdy pojedynczy użytkownik noclegu. Każdy Urlopowicz może jednak dokonać oceny tylko raz.
(5) Wynajmujący nie może bezpośrednio lub pośrednio oceniać własnego obiektu wakacyjnego.
8. Ogólne obowiązki związane z korzystaniem z Platformy
(1) Strona umowy jest zobowiązana do tego, by nie zamieszczać na Platformie i na swoim profilu treści naruszających obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.
(2) Strona umowy jest zobowiązana do niewykorzystywania Platformy lub uzyskanych za jej pośrednictwem informacji do przesyłania innym Stronom umowy lub osobom trzecim wiadomości zawierających treści marketingowe bez ich uprzedniej wyraźnej zgody.
(3) Strona umowy, po ewentualnym wypowiedzeniu nadzwyczajnym przez Właściciela strony lub zablokowaniu jej konta użytkownika, nie powinna zakładać osobiście lub zlecać zakładania dla siebie konta użytkownika.
(4) Strona umowy ma obowiązek podać w ramach swojego konta użytkownika lub profilu odpowiednie i kompletne informacje. Powinna ona niezwłocznie poinformować o każdej zmianie swoich danych w koncie użytkownika lub profilu.
(5) Strona umowy jest zobowiązana do zadbania o to, żeby podany przez nią adres e-mail był aktywny od chwili jego podania oraz żeby przekazanie wiadomości, zamknięcia lub przepełnienie konta e-mail nie uniemożliwiło przyjmowania wiadomości e-mail.
(6) Strona umowy jest zobowiązana do sprawdzania linków na stronach osób trzecich i nieprzekierowywania na strony zawierające treści sprzeczne z prawem lub naruszające prawo.
(7) Strona umowy jest zobowiązana do tego, żeby danych i treści, które zdobyła poprzez zapytanie, korzystanie z Platformy lub które zostały udostępnione na Platformie, nie wykorzystywać w całości, częściowo lub fragmentarycznie do tworzenia własnej bazy danych, w ramach działalności gospodarczej lub do udzielania informacji.
(8) Strona umowy jest zobowiązana do korzystania wyłącznie z oferowanych na Platformie funkcji wyszukiwania. Niedozwolone jest wyszukiwanie za pomocą zautomatyzowanych algorytmów wyszukiwania korzystających z bazy danych Właścicieli strony.
(9) Jeżeli Strony umowy w ramach Platformy oceniają inne Strony umowy, oceny takie muszą być słuszne i oparte na faktach. Niedozwolone są przede wszystkim nierzeczowe i dyskredytujące wypowiedzi. Struktura i złożoność mechanizmu oceniania zależą wyłącznie do Właściciela strony.
(10) Strona umowy jest zobowiązana do nieprzekazywania osobom trzecim swoich danych logowania. Powinna zadbać o nieudostępnianie ich osobom trzecim, a także podjąć odpowiednie kroki bezpieczeństwa mające na celu zapobieżenie ich nieprawidłowemu wykorzystaniu. W razie podejrzenia, że osoby trzecie znają dane logowania lub mogłyby je znać bądź że korzystają z konta użytkownika Strony umowy, Właściciel strony zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a Strona umowy będzie musiała zmienić dane logowania. Za osoby trzecie nie uważa się takich Stron umowy Strony umowy, które w imieniu i z upoważnienia Strony umowy są aktywne na Platformie, jeśli osoba trzecia zobowiązała się wobec Strony umowy do przestrzegania warunków Platformy, a Właściciel strony został poinformowany o jej aktywności jako pełnomocnika. Właściciel strony ma prawo żądać odpowiedniego dowodu.
(11) Strona umowy jest zobowiązana do zabezpieczenia w wymaganym zakresie wszystkich wykorzystywanych przez nią w związku z Platformą danych.
(12) Strona umowy jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Właściciela strony o awariach Platformy i jej poszczególnych funkcjonalności. Obowiązuje to także w przypadku, gdy dowie się, że inne Strony umowy wyraźnie naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich lub że postępują wbrew niniejszym warunkom, w szczególności pkt 8 i 9.
9. Postanowienia specjalne dla Wynajmującego
(1) Wynajmujący jest zobowiązany do podania przy rejestracji zgodnych z prawdą swoich danych osobowych, danych dot. oferowanego obiektu oraz danych do płatności. Powinien on także oferować wyłącznie takie obiekty, względem których posiada prawo do rozporządzania.
(2) Z udostępnianych przez Właściciela strony formularzy można korzystać wyłącznie w przewidzianym zakresie. W szczególności Wynajmujący nie może reklamować w jednej ofercie kilku noclegów lub tak zmieniać oferty, żeby można było pod nią oferować inny nocleg.
(3) Wynajmujący zobowiązuje się do kompletnego i prawidłowego przekazania wszelkich danych oferty, a w szczególności wszystkich informacji dotyczących noclegu.
(4) Wynajmujący jest zobowiązany do ciągłego aktualizowania swojego kalendarza.
(5) Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania istniejących ustawowych obowiązków informowania (np. dane identyfikacyjne Właściciela strony).
(6) Wynajmujący będzie samodzielnie przestrzegać ustawowych wytycznych odnośnie do pobierania, gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, a także odpowiednich obowiązków informowania.
(7) Wynajmujący nie ma prawa zastępować w ogłoszeniu jeden nocleg innym.
(8) Jeżeli Właściciel strony oferuje ogłoszenia na bazie prowizji, Wynajmujący nie będzie stosował zewnętrznych możliwości komunikacji lub płatności, które mogłyby prowadzić do nieprawidłowego obliczania prowizji.
10. Zobowiązania płatnicze i warunki płatności
(1) Urlopowicze mogą korzystać z Platformy bezpłatnie. Właściciel strony nie jest jednak zobowiązany do stałego (bezpłatnego) utrzymywania Platformy i jej poszczególnych funkcjonalności. Zastrzega on sobie prawo do wprowadzenia podlegających opłatom funkcjonalności lub do wprowadzenia dla poszczególnych istniejących funkcjonalności zobowiązania płatniczego.
(2) Wynajmujący ma możliwość bezpłatnej rejestracji w celu korzystania z Platformy. Obowiązuje tu odpowiednio ustęp 1.
(3) Wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej należności za umieszczenie zarezerwowanych ogłoszeń. Płatności należy dokonać z góry za zarezerwowany okres czasu. Wysokość należności wynika z zamieszczonych na Platformie cen powiększonych o obowiązujący ustawowy podatek obrotowy.
(4) Jeżeli Właściciel strony oferuje ogłoszenia na bazie prowizji, zgodnie z ustępem 3 oznacza to brak zobowiązania płatniczego. W takim przypadku Wynajmujący jest zobowiązany do zapłacenia prowizji od czynszu.
11. Przyznanie prawa do korzystania
(1) Strona umowy przyznaje Właścicielowi strony na czas trwania stosunku umownego o korzystaniu z Platformy zwyczajowe, nieograniczone pod względem terytorialnym, nieodwołalne, przenoszone na osoby trzecie, poddawane sublicencji, nieodpłatne i nieograniczone prawo do korzystania z zamieszczanych treści. Właściciel strony zawsze ma prawo wykorzystywać treści w całości lub w części w ramach wykonywania zgodnie z Umową swoich usług.
(2) Właściciel strony jest w szczególności zobowiązany do prezentowania i zamieszczania na Platformie umieszczanych przez Stronę umowy treści. Obejmuje to ponadto prawo do powielania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania, odtwarzania oraz odpowiedniego dopasowania i opracowania. Obowiązuje to odpowiednio dla zawartych w nich marek i innych oznakowań.
(3) Strona umowy zapewnia, że posiada prawa niezbędne do zamieszczania treści na Platformie oraz nieograniczone prawo do skutecznego przyznawania praw Właścicielowi strony. Strona umowy gwarantuje ponadto, że treści są wolne od praw osób trzecich mogących sprzeciwiać się stanowiącemu przedmiot Umowy przyznawaniu praw i prawu do korzystania. Strona umowy gwarantuje, że zgodne z Umową korzystanie z treści w ramach niniejszej Umowy nie narusza niczyich praw, w szczególności prawa dóbr osobistych osób trzecich, a także, że przedstawione na zdjęciach osoby wyrażają zgodę na zgodne z Umową korzystanie z treści.
(4) Właściciel strony ma prawo do stosowania w ramach własnego marketingu jako rekomendacji handlowych oznaczeń Wynajmującego, w tym także ewentualnych marek. Zalicza się tu przede wszystkim wykorzystanie w liście referencyjnej klientów.
(5) Właściciel strony ma prawo przekazywać osobom trzecim umieszczane przez Wynajmującego treści w celu przedstawienia i zareklamowania ogłoszenia w Internecie, przede wszystkim w drodze tzw. marketingu afiliacyjnego.
(6) Właściciel strony ma prawo wykorzystywać we własnych celach wszystkie informacje, z którymi zapoznał się za pośrednictwem Platformy, a także łączyć informacje, analizować je, oceniać i publikować w anonimowej formie. Dane osobowe przetwarzane są zawsze w sposób anonimowy lub pseudoanonimowy.
12. Prawa ochronne
(1) Wszystkie prawa do Platformy posiada Właściciel strony. Strona umowy jest zobowiązana do respektowania tego. Nie powinna ona korzystać ze stron Platformy i innych treści Platformy niezależnie od ich rodzaju (np. teksty, grafiki, zdjęcia lub wzory) w sposób wykraczający poza przyznane jej w ramach korzystania z niniejszej Platformy możliwości – prywatnie lub w ramach prowadzenia działalności.
(2) Oznacza to w szczególności, że Strona umowy nie może powielać, rozpowszechniać i/lub publikować danych i treści, z którymi zapoznała się za pośrednictwem Platformy, chyba że pozwalają na to wyraźnie warunki handlowe. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie takich informacji w celach marketingowych, do wysyłania niepożądanych e-maili lub w innych niedozwolonych celach.
(3) Strona umowy może pobierać, przedstawiać lub drukować poszczególne strony dokumentacji zawarcia Umowy oraz treści Umowy. Na każdym pliku lub na każdym wydruku należy umieścić czytelną adnotację „© 2004 - 2024 Ferienhausmiete.de“.
13. Prawo do zablokowania
(1) Jeżeli Strona umowy nie spełnia swoich zobowiązań wynikających z punktu 8 lub 9 ub w przypadku innych poważnych naruszeń obowiązków, a także w razie uzasadnionego poważnego podejrzenia zawinionego naruszenia obowiązków, Właściciel strony według własnego uznania ma prawo do zablokowania konta użytkownika lub poszczególnych treści Strony umowy.
(2) O ile to możliwe, przed zablokowaniem Stronę umowy należy zgodnie z ustępem 1 wysłuchać, w przeciwnym razie po zablokowaniu należy ją niezwłocznie poinformować.
(3) W razie zablokowania zgodnie z ust. 1 Strona umowy ma prawo do założenia nowego konta użytkownika lub do ponownego umieszczenia zablokowanych treści na Platformie.
(4) Jeżeli Właściciel strony dowie się, że osoby trzecie niewłaściwie wykorzystują konto użytkownika Strony umowy, ma prawo zablokować konto użytkownika w celu przerwania niewłaściwego korzystania z niego przez osobę trzecią. Właściciel strony ma do tego prawo, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie niewłaściwego korzystania przez osoby trzecie. Jako niewłaściwe korzystanie przez osoby trzecie uważa się już samo posiadanie dostępu do konta użytkownika Strony umowy przez osobę trzecią. Właściciel strony poinformuje Stronę umowy o takim zablokowaniu i jednocześnie umożliwi ponowne aktywowanie konta użytkownika poprzez wybór nowych danych dostępu. Właściciel strony dokona aktywacji zablokowanego konta użytkownika jednak dopiero wówczas, gdy zostanie udowodnione, że nie ma już ryzyka niewłaściwego korzystania z niego przez osobę trzecią. W razie wątpliwości powinna dopilnować tego Strona umowy.
14. Prawo do usunięcia
(1) Jeżeli po zablokowaniu zgodnie z punktem 13 ust. 1 oraz na żądanie Właściciela strony Strona umowy nie wykaże w terminie dwóch tygodni, że nie zachodzi uprawniające do zablokowania naruszenie obowiązku, Właściciel strony ma prawo ostatecznie usunąć ewentualne naruszające prawo treści. Natomiast ostateczne usunięcie konta użytkownika po jego zablokowaniu wymaga wypowiedzenia zgodnie z punktem 15.
(2) Właściciel strony ma prawo nieodwołalnie usunąć konto użytkownika Strony umowy oraz wszelkie związane z nim treści, jeżeli Strona umowy przez co najmniej rok nie logowała się na swoje konto użytkownika i w terminie dwóch tygodni nie zareagowała na wiadomość przypominającą lub jeżeli podany adres e-mail nie jest już aktywny. Nie obowiązuje to w przypadku Strony umowy jako Wynajmującego, dopóki zamieszczane są dla niego ogłoszenia.
15. Okres ważności Umowy, wypowiedzenie i usunięcie konta użytkownika
(1) Umowa o korzystaniu z Platformy ze Stroną umowy zostaje zawarta na czas nieokreślony i w każdej chwili może zostać rozwiązana przez obydwie strony bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez podania przyczyn ze skutkiem na koniec miesiąca.
(2) Ogłoszenia Strony umowy jako Wynajmującego będą zamieszczane przez ustalony wcześniej okres czasu, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Wyklucza się wypowiedzenie przed upływem ustalonego okresu czasu. Okres czasu publikacji ogłoszenia nie jest automatycznie przedłużany. Wydłużenie następuje dopiero po odpowiednim jego zleceniu przez Wynajmującego za pośrednictwem konta użytkownika.
(3) Jeżeli Strona umowy jako Wynajmujący wybrała podlegające opłatom opcje dodatkowe dla ogłoszeń i uzgodniono dla tych opcji dodatkowych stały okres czasu, jest on uważany za ustalony niezależnie od okresu czasu dla danego ogłoszenia. W przypadku wcześniej wygasającego ogłoszenia Wynajmujący ma jednak możliwość przeniesienia opcji dodatkowych na inne ogłoszenie. Wyklucza się wypowiedzenie zgodnie z ustępem 1 aż do upływu okresu czasu dla zarezerwowanych opcji dodatkowych.
(4) Ważny powód dla wypowiedzenia nadzwyczajnego zachodzi dla Właściciela strony w szczególności wówczas, gdy
a.Strona umowy długotrwale narusza swoje obowiązki określone w pkt 8 lub 9 bądź w razie innego poważnego naruszenia obowiązków;
b.Strona umowy korzysta z Platformy naruszając przy tym prawa ochronne Właściciela strony (pkt 12);
c.w przypadku mniej poważnego naruszenia obowiązków Strona umowy, mimo upomnienia, kontynuuje kwestionowane zachowanie, powtarza je lub nie usuwa niezwłocznie istniejących już skutków takiego naruszenia obowiązków;
d.dla dwóch następujących po sobie terminów Strona umowy popada w zwłokę z uiszczeniem należnej płatności lub z uiszczeniem znacznej części należnej płatności.
(5) Wypowiedzenia nadzwyczajne wymagają zachowania formy pisemnej. Dla zachowania formy pisemnej wystarczający jest e-mail zawierający dokument PDF. Strona przyjmująca ma jednak prawo do otrzymania także oryginału.
(6) W przypadku zakończenia Umowy Strona umowy nie ma już dostępu do swojego konta użytkownika i ewentualnie przechowywanych treści. Wynajmujący nie mogą już zamieszczać ogłoszeń.
(7) W razie zakończenia Umowy Wynajmujący mogą poprosić Właściciela strony o tymczasowe udostępnienie swoich treści w drodze transmisji danych, nie dłużej jednak niż na dwa tygodnie. Ewentualne prawa zatrzymania pozostają nienaruszone. Po upływie czterech tygodni od zakończenia Umowy Właściciel strony ma prawo bez uprzedzenia usunąć treści Strony umowy.
(8) Jeżeli w chwili złożenia przez Właściciela strony wypowiedzenia nadzwyczajnego – także po zakończeniu Umowy – czas trwania zarezerwowanych wcześniej ogłoszeń jeszcze nie upłynął, Właściciel strony nie jest zobowiązany do zamieszczania ogłoszeń po zakończeniu Umowy. Wynajmujący jest jednak nadal zobowiązany do zapłaty dłużnej należności.
(9) Wypowiedzenie i zakończenie stosunku umownego między Właścicielem strony a Stroną umowy nie wpływa na ewentualne uzgodnienia między Stronami umowy.
(10) W razie wypowiedzenia nadzwyczajnego Strona umowy nie ma prawa do ponownej rejestracji u Właściciela strony w celu założenia konta użytkownika.
16. Gwarancja
(1) Właściciel strony postara się o zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Platformy. Ogranicza się to naturalnie do usług, na które Właściciel strony ma wpływ. Strona umowy akceptuje jednak to, że pod względem technicznym niemożliwe jest zapewnienie pełnej dostępności Platformy. Mimo to Właściciel strony postara się o możliwie jak najbardziej stałą dostępność Platformy. Nie istnieje roszczenie do tego.
(2) Właściciel strony ma prawo całkowicie lub częściowo, od czasu do czasu lub na czas nieokreślony ograniczyć dostęp do Platformy z powodu prac konserwacyjnych, spraw związanych z pojemnością oraz wskutek zdarzeń niezależnych od Właściciela strony.
(3) Strona umowy nie może rościć sobie prawa do zachowania poszczególnych funkcjonalności Platformy lub do korzystania z określonych dostępnych funkcjonalności Platformy
(4) Zasadniczo Właściciel strony nie sprawdza uprzednio zamieszczanych na Platformie treści i ofert. Nie może on zatem ręczyć za prawidłowość, dokładność, rzetelność, aktualność, odpowiedniość i/lub kompletność dostępnych na Platformie informacji i ofert.
17. Odpowiedzialność Właściciela strony
(1) Właściciel strony odpowiada za zamiar, rażące niedbalstwo oraz stosownie do niem. ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. W przypadku lekkiego niedbalstwa Właściciel strony odpowiada za szkody wynikłe z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.
(2) Ponadto w przypadku lekkiego niedbalstwa Właściciel strony odpowiada jedynie w razie naruszenia istotnego zobowiązania umownego, dopiero którego spełnienie umożliwia prawidłową realizację Umowy i na którego spełnienie Strona umowy może mieć nadzieję (kardynalny obowiązek), oraz co do wysokości w sposób ograniczony za przewidywane w chwili zawierania Umowy oraz typowe dla Umowy szkody.
(3) Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności odnosi się także do osób działających w imieniu Właściciela strony.
(4) Za utratę danych Właściciel strony nie odpowiada, jeżeli szkoda wynika stąd, że Strona umowy zaniechała dokonania wystarczającego zabezpieczenia danych, a tym samym nie zadbała o to, żeby utracone dane można było odzyskać przy uzasadnionym nakładzie. Jeżeli Strona umowy odpowiada za utratę danych, Właściciel strony odpowiada jedynie za koszty powielania danych z utworzonych przez Stronę umowy kopii zapasowych oraz za przywrócenie danych, które mogłyby zostać utracone także przy ich odpowiednim zabezpieczeniu.
18. Zwolnienie Właściciela strony
(1) Na pierwsze żądanie Strona umowy zwalnia Właściciela strony i jego pracowników lub pełnomocników ze wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z domniemanego lub rzeczywistego naruszenia prawa i/lub naruszenia praw osób trzecich, dochodzonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z Platformy przez Stronę umowy.
(2) Strona umowy zobowiązuje się zwrócić wszystkie ewentualne koszty powstałe dla Właściciela strony w wyniku obciążenia przez osoby trzecie. Do kosztów zwrotnych zalicza się także koszty odpowiedniego dochodzenia prawa oraz obrony prawnej powstałe dla Właściciela strony w związku z obroną przed roszczeniami osób trzecich.
(3) Strona umowy powinna niezwłocznie poinformować Właściciela strony o wiadomym jej podniesieniu roszczeń przez osoby trzecie powstałych w związku z korzystaniem Platformy. Właściciel strony ma prawo samodzielnie podjąć odpowiednie działania mające na celu obronę przed roszczeniami osób trzecich oraz dążenie do swoich praw. Własne działania Strona umowy powinna wcześniej uzgodnić z Właścicielem strony.
19. Dopasowanie warunków handlowych
(1) Właściciel strony ma prawo w każdej chwili zmienić lub uzupełnić postanowienia niniejszych warunków handlowych bez podania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość, np. w przypadku zmian technicznych, rozszerzenia, dopasowania lub ograniczenia funkcji.
(2) Właściciel strony w formie pisemnej poinformuje Stronę umowy o zmianach i uzupełnieniach niniejszych postanowień w terminie co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie bez konieczności przesyłania lub powiadamiania w innej formie o zmianie lub uzupełnieniu pojedynczych warunków bądź o sporządzeniu ich całkowicie nowej wersji; wystarczy samo poinformowanie o ich zmianie lub uzupełnieniu. Informując o zmianie lub uzupełnieniach Właściciel strony przekaże link, pod którym można będzie znaleźć do wglądu nową wersję Ogólnych Warunków Handlowych.
(3) Jeżeli Strona umowy w terminie 14 dni od poinformowania w formie pisemnej o zmianach lub uzupełnieniach nie zgłosi wobec nich sprzeciwu, zostanie to uznane za ich akceptację; Właściciel strony powiadomi o tym oddzielnie w informacji o zmianach.
20. Cesja i przejęcie Umowy
(1) Cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bądź przeniesienie niniejszej Umowy w całości lub w części przez Stronę umowy na osobę trzecią wymagają pisemnej zgody Właściciela strony. Nie narusza to regulacji § 354a niem. Kodeksu handlowego.
(2) Właściciel strony ma prawo przenieść na wybrane przez siebie przedsiębiorstwo niniejszą Umowę wraz ze wszystkimi dodatkowymi umowami oraz wszystkimi prawami i obowiązkami. W przypadku przeniesienia niniejszej Umowy na przedsiębiorstwo niebędące przedsiębiorstwem powiązanym z Właścicielem strony (§ 15 niem. ustawy o akcjach) Stronie Umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia specjalnego, którego powinien dochodzić w formie pisemnej w terminie 14 dni od powiadomienia przez Właściciela strony. Właściciel strony zwróci na to oddzielnie uwagę w powiadomieniu.
21. Wymogi co do formy
(1) Dodatkowe porozumienia umowne do niniejszych warunków wymagają dla swej ważności formy tekstowej. Powinno to także obowiązywać dla zmian niniejszego wymogu formy tekstowej.
(2) O ile nie ustalono inaczej, wynikające z umowy powiadomienia i oświadczenia wymagają co najmniej formy pisemnej.
(3) Jeżeli dla stosunku umownego między stronami dla całości Umowy lub jej poszczególnych części uzgodniono formę tekstową (§ 126b niem. Kodeksu cywilnego), wystarczy przesłać oświadczenie e-mailem lub telefaksem, przy czym wystarczy wymienić osobę składającą oświadczenie.
22. Postanowienia końcowe
(1) Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszych warunków korzystania jest lub stanie się w całości lub częściowo nieskuteczne, to nie narusza to w pozostałym zakresie mocy obowiązującej warunków handlowych.
(2) W odniesieniu do niniejszych warunków handlowych obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
(3) Jeżeli Strona umowy jest kupcem w rozumieniu niem. Kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem odrębnym, właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających lub związanych z niniejszymi warunkami handlowymi jest Berlin.
(4) Od dnia 15 lutego 2016 r. Komisja Europejska udostępnia Platformę do pozasądowych metod zażegnywania sporów. Będącym konsumentami Urlopowiczom daje to możliwość rozwiązywania wynikających z korzystania z Platformy sporów bez włączania sądu. Dostęp do Platformy zażegnywania sporów możliwy jest za pośrednictwem zewnętrznego linku http://ec.europa.eu/consumers/odr/. resido GmbH nie jest ani zobowiązana ani gotowa do udziału w postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.